رژیم غذایی گروه خونی A مثبت

دکتر پیتر جی. دآدمو (Dr. Peter J. D’Adamo) که با استفاده مواد طبیعی به درمان بیماران می‌پردازد، رژیم غذایی براساس انواع گروه‌های خونی طراحی کرد که در کتابش با عنوان “غذای درست برای گروه خونی‌تان” شرح داده است. دآدمو فرض می‌کند که هر گروه خونی دارای خصوصیات ذاتی رمزگذاری شده‌ای هستند که در ژنتیکشان بوده و بر نوع رژیم غذایی مناسب هر فرد تأثیر می‌گذارد. براساس این نظریه، افراد با هر نوع گروه خونی – گروه‌های خونی A،B ، AB یا O – در رژیم غذایی‌های متنوعی بهترین عملکرد را دارند. با این حال، تحقیقاتی جهت حمایت از این نظریه وجود ندارد. در این مقاله درباره رژیم غذایی گروه خونی A مثبت خواهیم خواند.

ادامه خواندن “رژیم غذایی گروه خونی A مثبت”